Op het gebruik van de chat- en entertainmentdiensten op deze website, zijn de onderhavige gebruiksvoorwaarden en privacyvoorwaarden van toepassing

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. | Definities
In deze gebruiksvoorwaarden, alsook in de privacyvoorwaarden, worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
 1. Voorwaarden: de onderhavige gebruiksvoorwaarden;
 2. Website: my-affair.be;
 3. D Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, D Support B.V., Zutphen, Nederland (KvK nummer 70952345);
 4. Bedrijf: de beheerder en commerciële uitbater van Website, MediaExces Ltd, Belize, Certificate of Incorporation number 145234;
 5. Diensten: het door D Support ontwikkelde platform waarop Diensten van het Bedrijf via Website aangeboden worden;
 6. Diensten van het Bedrijf: de chat- en entertainmentdiensten die via Diensten door Bedrijf of een derde middels de Website aan Member worden aangeboden;
 7. Bezoeker: eenieder die de Website bezoekt, al dan niet tevens Member;
 8. Member: eenieder die een Lidmaatschap met D Support is aangegaan of beoogt aan te gaan;
 9. Lidmaatschap: iedere tussen D Support en de Member tot stand gekomen overeenkomst tot gebruik van Diensten;
 10. Content: door Member aangeleverd materiaal voor plaatsing op de Website, zoals openbare memberprofielinformatie, teksten, foto’s, video’s en door Member verzonden SMS- en/of online berichten, reacties, foto’s en video’s;
 11. Bedrijfscontent: materiaal op de Website afkomstig van Bedrijf, althans niet van D Support, bijvoorbeeld van het Bedrijf afkomstige fictieve personages, notificaties, teksten, video’s, audio, berichten, foto’s of andere afbeeldingen;
 12. Credits: de op Website gebruikte virtuele valuta om Premium toegang mee af te rekenen;
 13. Inlogcode: de door D Support aan Member verstrekte code waarmee Member toegang krijgt tot de Website;
 14. Gratis toegang: het gratis Lidmaatschap op de Website waarbij Member toegang tot de Website krijgt en beperkt van de Diensten gebruik kan maken;
 15. Misbruik: het plaatsen van Content op de Website of het versturen van Content waarmee de (privacy)rechten van anderen worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële boodschappen en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming van de rechthebbende;
 16. Premium toegang: het betaalde Lidmaatschap van de Website waarbij Member door het aanschaffen van Credits, naast Gratis toegang tot de Website, ook volledig van Diensten gebruik kan maken.

Artikel 2. | Algemene bepalingen
 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan de Website, elk aanbod van D Support tot de levering van Diensten en ieder tot stand gekomen Lidmaatschap. Bezoekers die zich niet als Member registreren zijn aldus ook gebonden aan deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden en de privacyvoorwaarden omvatten de juridische overeenkomst tussen D Support en Bezoeker.
 2. Bezoeker dient deze Voorwaarden zorgvuldig door te lezen om ervoor te zorgen dat hij ze begrijpt. Door de Website te gebruiken aanvaardt Bezoeker gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en de privacyvoorwaarden. Deze Voorwaarden en privacyvoorwaarden worden op de Website geopenbaard en kunnen bij elk bezoek aan de Website worden geraadpleegd.
 3. Indien Bezoeker niet akkoord gaat met deze Voorwaarden en privacyvoorwaarden, dient hij het gebruik van de Website onmiddellijk te staken.
 4. Van deze Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door D Support schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. | Aanbod en totstandkoming Lidmaatschap
 1. Het Lidmaatschap komt tot stand doordat Member het op de Website vermelde inschrijfformulier via de Website toezendt of doordat Member een eerste bericht naar een profiel via de Website heeft verzonden. D Support behoudt zich het recht voor de door Member verstrekte informatie te verifiëren en kan om welke reden dan ook weigeren een Lidmaatschap met Member aan te gaan.
 2. Member is verplicht om waarheidsgetrouw en nauwkeurig alle bij de registratie op de Website gevraagde informatie te verstrekken.
 3. Elk Lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 4. Om gebruik te mogen maken van de Website en Diensten, dient Member minimaal de volwassen leeftijd te hebben bereikt (hetzij ten minste 18 of 21 jaar) welke geldt in Members rechtsgebied. Member garandeert dat hij de volwassen leeftijd heeft bereikt welke van toepassing is in diens rechtsgebied. D Support aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onrechtmatig gebruik van de Website en Diensten.

Artikel 4. | Prijs en betaling
 1. Member verkrijgt bij inschrijving een Gratis toegang Lidmaatschap.
 2. Indien Member met andere members of fictieve profielen wenst te communiceren of de Diensten volledig wenst te gebruiken, dient de Member het Lidmaatschap op te waarderen naar Premium toegang. Member dient daarvoor Credits aan te schaffen middels de Website. Lidmaatschap betreft geen abonnement, alleen betaling bij gebruik: vanaf € 2,50 per chatbericht. De op de Website vermelde bedragen voor aanschaf van Credits zijn inclusief omzetbelasting.
 3. De kosten voor het gebruik door Bezoeker van data en SMS-diensten in verband met zijn gebruik van de Website, komen voor rekening van Bezoeker. D Support is niet aansprakelijk voor enige kosten door de telecomprovider van Bezoeker aan de Bezoeker in rekening gebracht.
 4. Door het betalingsformulier op de Website in te vullen en te versturen, machtigt Member D Support om het verschuldigde bedrag af te schrijven, bijvoorbeeld van de bank- of creditcardrekening van Member. Indien het door Member verschuldigde bedrag na ontvangst van het betalingsformulier door D Support niet (geheel) kan worden geïncasseerd aan de hand van de door Member geselecteerde betaalmethode, vervalt de Premium toegang tot de Diensten.
 5. Indien een betaling door Member wordt gestorneerd of wanneer het automatische incasseren van Member diens bank- of creditcardrekening om een andere reden niet is gelukt, betekent dit dat Member in gebreke is in de nakoming van diens betalingsverplichting. Dit veroorzaakt extra kosten welke naast de hoofdsom bij Member in rekening kunnen worden gebracht. Bij het uitblijven van betaling, zal een incassobureau kunnen worden ingeschakeld, doch niet eerder dan dat Member tevergeefs schriftelijk is aangemaand om binnen 14 dagen alsnog, zonder bijkomende kosten, tot betaling over te gaan. Member is in geval een incassobureau wordt ingeschakeld, de bij wet vastgestelde incassokosten verschuldigd (in Nederland 40,00 euro). Indien het incassobureau het door Member verschuldigde niet alsnog kan incasseren, kunnen gerechtelijke maatregelen worden getroffen, waarvan de kosten eveneens voor rekening van de Member komen.
 6. Credits zijn maximaal 12 maanden na aanschaf geldig. Credits die 12 maanden of ouder zijn, kunnen worden verwijderd uit het persoonlijke account van Member.
 7. De Member die Credits aanschaft, heeft in beginsel het wettelijke recht die transactie zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden tot 14 dagen na het aangaan van die transactie. Voor zover de aangeschafte Credits binnen de bedoelde bedenktijd zijn verzilverd, vervalt het recht van ontbinding ten aanzien van de verzilverde Credits, mits:
  • de nakoming van de betaalde Diensten is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Member; en
  • de Member heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding voor zover de Credits door hem zijn verzilverd.
 8. Member maakt slechts aanspraak op terugbetaling van door hem aangeschafte en nog niet verzilverde Credits voor de duur van de bedenktijd als bedoeld in lid 7.
 9. Credits zijn nimmer overdraagbaar aan derden en zijn nimmer inwisselbaar voor geld. Credits kunnen uitsluitend middels de Website worden verzilverd.
 10. Member kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per email een verzoek in te dienen bij D Support. Zodra D Support in kennis gesteld van het voornemen van de Member om de transactie tot aanschaf van Credits geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zal D Support de ontbinding zo spoedig mogelijk per email aan de Member bevestigen. Terugbetaling geschiedt binnen 14 dagen na ontbinding van de transactie, via dezelfde betaalmethode als waarmee de Member de Credits aanschafte.
 11. D Support kan de tarieven van Credits te allen tijde wijzigen, met dien verstande dat zulks geen invloed heeft op reeds gesloten transacties met betrekking tot de aanschaf van Credits.
 12. D Support kan voorts het recht tot gebruik van de Diensten eenzijdig uitbreiden, beperken of intrekken, met dien verstande dat zulks geen betrekking heeft op de Diensten waarvoor Member reeds heeft betaald en ten aanzien waarvan hij nog beschikt over niet-verzilverde Credits. Indien Member door eenzijdig beperken of intrekken door D Support van het recht tot gebruik van betaalde Diensten, kennelijk onredelijk wordt benadeeld, maakt de Member aanspraak op terugbetaling van nog niet verzilverde Credits, mits de beperking of intrekking blijvend is en de beperking c.q. intrekking niet het gevolg is van een getroffen maatregel in verband een omstandigheid dat de Member zijn verplichtingen uit deze Voorwaarden niet is nagekomen.

Artikel 5. | Gebruiksrecht
 1. Mits de Member aan alle in het aanbod gestelde (betalings)voorwaarden heeft voldaan, verleent D Support de Member een persoonlijk, niet-exclusief, herroepbaar en een beperkt gebruiksrecht (licentie) voor toegang tot en het gebruik van Website. Dit recht omvat uitsluitend het recht om Website te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor de Website is ontwikkeld en in gebruik is gegeven. Dit gebruiksrecht van Member is niet overdraagbaar aan derden.
 2. Member komt geen enkel eigendomsrecht toe ten aanzien van enig gedeelte van de Website; Member maakt uitsluitend aanspraak op het in lid 1 bedoelde gebruiksrecht. Alle niet-expliciet verleende rechten worden door D Support voorbehouden. Als Member een inbreuk maakt op het bepaalde in deze Voorwaarden of als D Support gelooft dat de handelingen van Member schadelijk kunnen zijn voor D Support dan wel voor anderen, kan D Support Members’ licentie intrekken en de Member de toegang tot de Website en het account van Member blokkeren. Indien D Support dat nalaat, impliceert dit niet dat D Support het gedrag van Member goedkeurt. Indien D Support niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit dan ook dat D Support strikte naleving in toekomstige of andere gevallen wel kan verlangen.
 3. Bezoeker zal de Website uitsluitend op rechtmatige wijze gebruiken en zich in ieder geval onthouden van:
  1. Misbruik;
  2. het kopiëren, distribueren of openbaar maken van (delen van) de Website, waaronder, doch niet beperkt tot geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde "scraping";
  3. het gebruiken of toegang proberen te krijgen tot computersystemen en/of netwerken van anderen dan zichzelf;
  4. het gebruiken van robots, spiders, crawlers of enig ander geautomatiseerd(e) middel of interface niet door D Support beschikbaar gesteld om toegang tot de Website te krijgen of om gegevens te benaderen;
  5. het gebruiken van geautomatiseerde bots of andere software om berichten te sturen via de Website;
  6. onderzoek of beproeving van de beveiliging van de Website of netwerken van anderen dan van zichzelf;
  7. het aantasten van de werking van de Website, inclusief de beveiliging en systeemintegriteit daarvan, of netwerken van anderen dan van zichzelf;
  8. het benaderen van of het vergaren van contactgegevens van andere members voor andere doeleinden dan waarvoor deze ter beschikking zijn gekomen van de Bezoeker, zoals commerciële doeleinden;
  9. het vervreemden, verhuren of verstrekken aan derden, ten behoeve van derden gebruiken, wijzigen, verwijderen of onbruikbaar maken van de door het in lid 1 bedoelde recht toegankelijke gegevens van anderen dan van zichzelf;
  10. het decompileren, reverse engineering, demonteren, wijzigen, verhuren, verkopen, leasen, uitlenen, distribueren of creëren van afgeleide werken van of verbeteringen aan de Website, of enig deel ervan;
  11. het ontwerpen, vervaardigen, introduceren en verspreiden van computervirussen en andere computerprogrammatuur die mogelijk schade aan de Website zou kunnen veroorzaken;
  12. het verzamelen via de Website van persoonsgegevens;
  13. het imiteren van andere personen of entiteiten middels memberprofielen of anderszins;
  14. het schenden van intellectuele eigendoms-, privacy- en/of andere rechten van D Support of derden, waaronder andere gebruikers van de Website mede begrepen;
  15. het benaderen van de Website in een poging om een soortgelijke of concurrerende website te ontwikkelen indien daarbij een inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van D Support of een derde;
  16. het ondersteunen, verstoren, vernietigen, manipuleren, verwijderen, onbruikbaar maken of anderszins aantasten van enige gedeelte van de Website, met inbegrip van het de-indexeren van (een gedeelte) van de Website van enige website van een derde, zoals een verzoek tot het verwijderen van een zoekmachinewebsite (bijvoorbeeld Google, Bing, Yahoo).
 4. Bezoeker zal D Support niet aansprakelijk houden voor gebruik van de Website door Bezoeker.
 5. Gedragingen van derden die gebruik maken van de aan de Member verstrekte Inlogcode worden aan Member toegerekend als ware de gedragingen van de Member zelf.
 6. Members openbare memberprofiel en diens openbare inhoud kan worden doorzocht door zoekmachines van derden.

Artikel 6. | Diensten van het Bedrijf en Bedrijfscontent
 1. Bedrijf is een gebruiker van de Website dat Diensten van het Bedrijf en Bedrijfscontent aanbiedt middels de Website. D Support is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Diensten van het Bedrijf, enige Bedrijfscontent of enige fout of tekortkoming met betrekking tot het tonen van Bedrijfscontent. D Support vergewist zich niet van de Bedrijfscontent en de openbaring daarvan door het Bedrijf houdt dan ook geen goedkeuring van D Support in. BEZOEKER AANVAARDT DAT BEDRIJFSCONTENT ONNAUWKEURIG, ONGEFUNDEERD OF ZELFS ONJUIST KAN ZIJN EN VRIJWAART D SUPPORT TER ZAKE VAN AL ZIJN AANSPRAKEN.
 2. MEMBER DIENT ER REKENING MEE TE HOUDEN DAT BEDRIJF ZOWEL ECHTE PROFIELEN ALS FICTIEVE PROFIELEN (GENAAMD “CHATPALS”) OP WEBSITE PRESENTEERT EN DAT BEDRIJF, OF EEN DERDE PARTIJ NAMENS BEDRIJF, HOSTS KAN INZETTEN. DE HOSTS KUNNEN FICTIEVE GESPREKKEN, ROLLENSPELLEN OF ANDERE FICTIEVE COMMUNICATIE MET DE MEMBER EN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE VOEREN. HOSTS WORDEN INGEZET MET ALS DOEL HET STIMULEREN VAN INTERACTIES BINNEN DE WEBSITE EN HET VOEREN VAN CONVERSATIES MET GEBRUIKERS. HOSTS ZIJN OOK BEDOELD OM DE ACTIVITEITEN VAN GEBRUIKERS, COMMUNICATIE EN CONTENT TE CONTROLEREN OM TE GARANDEREN DAT DEZE VOORWAARDEN WORDEN NAGELEEFD. BEZOEKER GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE CONTENT AFKOMSTIG VAN DE BEDOELDE HOSTS, INFORMATIE, TEKST EN AFBEELDINGEN FICTIEF ZIJN EN ALS BEDRIJFSCONTENT WORDEN BESCHOUWD EN DAT DEZE SLECHTS BEDOELD ZIJN ALS ENTERTAINMENT. ALLE HOSTS ZIJN FICTIEF. ELKE GELIJKENIS MET ECHTE PERSONEN, LEVEND OF DOOD, IS ZUIVER TOEVAL. IN TEGENSTELLING TOT DE ECHTE PROFIELEN KUNNEN MET FICTIEVE PROFIELEN GEEN AFSPRAKEN WORDEN GEMAAKT.
 3. D Support is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met de Diensten van het Bedrijf of enige andere activiteit van het Bedrijf, inclusief alle Bedrijfscontent. D Support is niet verplicht om Bedrijfscontent te controleren. Aangezien Bedrijfscontent uitsluitend is gebaseerd op informatie die door het Bedrijf wordt verstrekt, biedt D Support deze content uitsluitend aan namens en voor risico van Bedrijf, zonder dat D Support de Bedrijfscontent goedkeurt of aanbeveelt. Bezoeker vrijwaart D Support van alle aansprakelijkheid in verband met de interactie tussen de Bezoeker en het Bedrijf of een rechtshandeling tussen de Bezoeker en het Bedrijf, bijvoorbeeld met betrekking tot Diensten van het Bedrijf. D Support controleert of beheert het Bedrijf of de Diensten van het Bedrijf niet. D Support fungeert niet als een agent of bemiddelaar voor de Bezoeker of het Bedrijf. D Support is niet betrokken, niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor een mening, advies of enige andere informatie afkomstig van het Bedrijf
 4. Een eventuele overeenkomst tussen Bedrijf en Bezoeker beïnvloedt de rechtsverhouding tussen Bezoeker en D Support, zoals beschreven in deze Voorwaarden, niet. Met het oog op de uitoefening of bescherming van de contractuele rechten van D Support, beschouwen de Bezoeker en het Bedrijf D Support als een derde begunstigde ten aanzien van overeenkomsten tussen de Bezoeker en het Bedrijf.

Artikel 7. | Inlogcode
 1. Member is volledig verantwoordelijk voor het inloggen op de Website en het gebruik van de aan Member verstrekte Inlogcode.
 2. De Inlogcode van Member dient strikt geheim te worden gehouden. D Support en Member nemen redelijke maatregelen om te voorkomen dat anderen dan de Member kennis kunnen nemen van de aan de Member verstrekte Inlogcode. Member dient D Support onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van zijn Inlogcode of enige andere inbreuk op de beveiliging van zijn account op de Website. D Support is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de Inlogcode door een ander, al dan niet met medeweten van Member.
 3. Indien D Support constateert en/of redelijkerwijs vermoedt dat anderen dan Member gebruik (kunnen) maken van de Inlogcode of indien Member D Support van een zodanig gebruik op de hoogte stelt, blokkeert D Support met onmiddellijke ingang de toegang via de bewuste Inlogcode tot de Website. D Support stelt Member, voor zover nodig, op de hoogte van het onbevoegde gebruik en de blokkering van de Inlogcode en verstrekt zo spoedig mogelijk na de blokkering een vervangende Inlogcode aan de Member.
 4. D Support heeft het recht om, indien en voor zover de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, het gebruik door Member van de Inlogcode zonder voorafgaande ingebrekestelling tijdelijk of blijvend te deactiveren, indien Member enige op hem rustende verplichting, zoals voorzien in deze Voorwaarden, niet nakomt.

Artikel 8. | Gebruik van de Diensten
 1. HET GEBRUIK VAN DIENSTEN DOOR MEMBER IS VOLLEDIG OP EIGEN RISICO VAN MEMBER. MEMBER DIENT ZICH BEWUST TE ZIJN DAT WEBSITE FICTIEVE MEMBERPERSONAGES BEVAT. MEMBER DIENT ZICH ER TEVENS VAN BEWUST TE ZIJN DAT WANNEER MEMBER BETROKKEN IS BIJ COMMUNICATIE VIA INTERNET MET MENSEN DIE ONBEKEND VOOR DE MEMBER ZIJN, DAT DEZE MENSEN NIET NOODZAKELIJKERWIJS HOEVEN TE ZIJN WIE ZIJ ZEGGEN TE ZIJN EN DAT DEZE MENSEN MISLEIDENDE INFORMATIE KUNNEN VERSTREKKEN, ZICH BEDRIEGLIJK KUNNEN OPSTELLEN OF ZICH OP EEN ONWETTIGE MANIER KUNNEN GEDRAGEN. MEMBER IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE INTERACTIES DIE HIJ AL DAN NIET MIDDELS DE WEBSITE MET ANDERE MEMBERS, HOSTS OF MET HET BEDRIJF VOERT. MEMBER DIENT BIJ ZIJN INTERACTIES MET ANDERE MEMBERS OF HET BEDRIJF VOORZICHTIG TE HANDELEN EN ZIJN GEZONDE VERSTAND TE GEBRUIKEN. D Support is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor het doen en nalaten van andere members op de Website, hetgeen tevens geldt ten aanzien van het doen en nalaten van het Bedrijf.
 2. Member aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van door Member zelf of via diens persoonlijke account verzonden Content en Content welke Member plaatst op diens openbare profiel of in de openbare ruimte van de Website. Member garandeert bij het plaatsen van Content op de Website dat hij de rechtmatige eigenaar van de Content is of anderszins rechtmatig gebruiker is van de Content.
 3. Member onthoudt zich van het plaatsen van Content die spam betreft, aanstootgevend, misleidend, lasterlijk, obsceen, bedreigend, politiek getint, intimiderend, gewelddadig, pornografisch, racistisch of (anderszins) wettelijk verboden is, waaronder mede begrepen jeugdfoto’s (foto’s van personen die in het betreffende rechtsgebied minderjarig zijn), groepsfoto’s, foto’s waar kinderen op voorkomen, foto’s van andere mensen dan de Member zelf die herkenbaar in beeld zijn, alsook foto’s van dieren.
 4. Het is Member niet toegestaan om persoonlijke informatie, waaronder telefoonnummers, adresgegevens, emailadressen en verwijzingen naar social media kanalen, openbaar te maken op het eigen memberprofiel of via Content te verspreiden middels de Diensten.
 5. Het is Member niet toegestaan om op de Website meer dan één account aan te maken en zich op Website voor meer dan één Lidmaatschap aan te melden.
 6. D Support behoudt zich het recht om het openbare memberprofiel van Member in te lezen en eventueel, zonder enige mededeling vooraf, te weigeren of te verwijderen. Dit geldt ook voor overige Content voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is ter uitvoering van het Lidmaatschap.
 7. Member stemt ermee in dat zijn Content vindbaar en zichtbaar is middels websites van derden, waaronder zoekmachines mede begrepen. Deze Content is dan ook vindbaar via websites van derden, onder meer doch niet uitsluitend wat betreft websites van derden met wie D Support ter zake een samenwerking is aangegaan.

Artikel 9. | Opzeggen en einde Lidmaatschap
 1. Member is gerechtigd zich per direct, zonder opgave van redenen, af te melden voor het Lidmaatschap.
 2. D Support heeft het recht om, voor zover slechts sprake is van Gratis toegang het Lidmaatschap, dit Lidmaatschap van Member en gebruik van gratis Diensten naar eigen goeddunken volledig of gedeeltelijk zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren of te beëindigen. Op Premium toegang Lidmaatschap is het bepaalde in artikel 4.12 van toepassing.
 3. Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit van de Diensten, heeft D Support de mogelijkheid het Lidmaatschap van de Member automatisch op te heffen wanneer Member gedurende minimaal 12 maanden de Diensten niet heeft gebruikt.
 4. Bij het opheffen van het Lidmaatschap door D Support op grond van het vorige lid of op grond van opzegging door de Member, komen alle Credits direct te vervallen. Ontvangen betalingen worden in dat geval niet gerestitueerd.
 5. Op D Support rust na het eindigen van het Lidmaatschap, op grond van opzegging, op grond van artikel 5.2 of welke andere grond dan ook, geen enkele bewaarplicht ten aanzien van welke Content van de Member dan ook.
 6. Het bepaalde in deze Voorwaarden dat door de aard of strekking ervan, bestemd is om ook te gelden na beëindiging van het Lidmaatschap, zullen na de beëindiging daarvan volledig van kracht blijven.

Artikel 10. | Ontvangen van berichten
 1. Door het aangaan van het Lidmaatschap verklaart Member zich akkoord met het ontvangen van (email)berichten die nodig zijn om de overeengekomen Diensten uit te voeren. Voorts kan D Support de Member berichten sturen aangaande informatie omtrent de Diensten van D Support die in overwegende mate gerelateerd zijn aan de Diensten in verband met het Lidmaatschap. Ten aanzien van speciaal geselecteerde aanbiedingen van D Support of derden, anders dan bedoeld in de vorige twee volzinnen, is de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Member vereist. Member kan zich voor andere berichten dan die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het Lidmaatschap uitschrijven op de daartoe in die berichten aangewezen wijze.
 2. De wijze waarop de privacy van de Member wordt gewaarborgd staat beschreven in de privacyvoorwaarden behorende bij deze Voorwaarden.

Artikel 11. | Garantie en vrijwaring
 1. Website bevat software waarmee Member in contact kan treden met andere gebruikers en het Bedrijf. Tenzij anders vermeld, is D support slechts verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot de Website, Diensten, klantenservice en het verwerken van betalingen in het kader van Diensten. D Support is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Diensten van het Bedrijf.
 2. D Support en Bedrijf bieden Member door gebruik van Website en Diensten geen enkele garantie op succes, een date of een relatie. Diensten worden uitdrukkelijk ‘as is’/ ‘zoals beschikbaar’ aangeboden, zonder uitdrukkelijke of veronderstelde garantie of voorwaarde, van welke aard dan ook. Member gebruikt Diensten en Diensten van het Bedrijf op eigen risico.
 3. D Support is niet gelieerd aan enige gebruiker van de Website. De enkele openbaring daarvan impliceert niet dat D Support memberprofielen, content van andere gebruikers van de Website, Bedrijfscontent of Diensten van het Bedrijf goedkeurt of aanbeveelt. D Support is niet aansprakelijk voor content, van welke aard dan ook, afkomstig van andere gebruikers van de Website, evenmin als voor Bedrijfscontent en Diensten van het Bedrijf. D Support kan er nimmer voor instaan dat de bedoelde content juist, volledig, rechtmatig en niet-misleidend is en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 4. D Support controleert niet vooraf de nauwkeurigheid, juistheid en rechtmatigheid van de informatie en Content gepubliceerd door de Member en andere members, maar behoudt zich het recht voor dit in de toekomst wel te doen. D Support behoudt zich het recht voor Content, memberprofielen of andere members te verwijderen, echter dat garandeert niet dat D Support al het offensieve materiaal kan verwijderen. Door gebruik te maken van de Diensten accepteert de Member dat hij in aanraking kan komen met offensief materiaal.
 5. D Support wijst alle, in de mate dat dat door dwingende wetgeving is toegestaan, garanties en aansprakelijkheid af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties en aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de Website, content van members, eventuele virussen of andere schadelijke componenten, de veiligheid van de Website, de rechtmatigheid van gebruik van de Website in het land van Bezoeker, de voortdurende deugdelijke werking van de Website en Diensten, de kwaliteit van Diensten in overeenstemming met de beschrijving en geschiktheid voor een bijzonder doel. In het bijzonder is D Support niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de niet deugdelijke werking van de Website of Diensten als gevolg van overmacht, als gevolg van een aan de Member toerekenbare omstandigheid of als gevolg van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijk bevel.
 6. D Support is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke (gevolg)schade (waaronder mede begrepen overlijden of lichamelijk letsel) van Member of van derden, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat.
 7. De Website kan Bezoeker toelaten om te linken naar andere websites of bronnen op het internet. Voorts kunnen andere websites of bronnen op het internet links naar de Website bevatten. Wanneer de Bezoeker toegang krijgt tot bronnen van derden op het internet, doet de Bezoeker dit op eigen risico. D Support aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van bronnen van derden. Het opnemen van een dergelijke link op de Website impliceert niet de goedkeuring of enige samenwerking tussen D Support en deze derden.
 8. Bezoeker vrijwaart D Support en alle anderen van wiens hulp D Support gebruik maakt bij de exploitatie van de Website, ter zake alle aanspraken van derden tot vergoeding van (gevolg)schade, die verband houden met de uitvoering van de Diensten en welke schade toerekenbaar is aan (een) ander(en) dan aan D Support.
 9. Bezoeker vrijwaart D Support en alle anderen van wiens hulp D Support gebruik maakt bij de exploitatie van de Website, van alle aanspraken van derden voor schade die aan de Bezoeker, op grond van de wet dan wel deze Voorwaarden, toerekenbaar is. Indien D Support uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Bezoeker gehouden D Support en de bedoelde anderen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Bezoeker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan zijn D Support c.q. de bedoelde anderen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van D Support en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Bezoeker.
 10. Indien en voor zover een gerechtelijke instantie, ondanks het bepaalde in het overige van deze Voorwaarden, oordeelt dat D Support aansprakelijk is voor de (gevolg)schade van de Member of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot het totaal door de Member betaalde bedrag aan Credits in de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, dan wel 100,00 euro, e.e.a. behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat.
 11. Op de aansprakelijkheidsbeperkende en vrijwaringsclausules in deze Voorwaarden kan tevens een beroep worden gedaan door werknemers van D Support, alsook door het Bedrijf en derden van wiens hulp het Bedrijf of D Support bij het uitvoeren van de Diensten gebruik maken.

Artikel 12. | Intellectuele eigendom
 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de Diensten en alle onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de gebruikte software, vormgeving, werking en sjablonen van de Website behoren toe aan D Support, dan wel zijn licentiegever. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de handelsnaam en domeinnaam van Website en het Bedrijf en, behoudens het bepaalde in de vorige zin, de Website en alle onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving en de beelden, audio, video, logo’s, geschriften op de Website, behoren toe aan Bedrijf, dan wel zijn licentiegever, voor zover deze rechten niet bij de Member zelf rusten. Het is de Bezoeker, zonder uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de rechthebbende, verboden het materiaal waarop de rechten van D Support, het Bedrijf c.q. derden rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken.
 2. D Support neemt een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten erg serieus, ook die van gebruikers van de Website. Als Bezoeker veronderstelt dat middels de Website een inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Bezoeker of enig ander, dan wordt Bezoeker verzocht een bericht aan D Support te versturen dat bevat:
  • de naam van Bezoeker;
  • de naam van de partij wiens intellectueel eigendomsrecht is geschonden, indien deze partij niet de Bezoeker zelf is;
  • de naam en beschrijving van het werk waarop de inbreuk betrekking heeft;
  • de locatie op de Website waar het betreffende werk zich bevindt;
  • een verklaring dat de Bezoeker te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het beschermde werk niet is toegestaan door de rechthebbende, dan wel ingevolge enig wettelijk voorschrift;
  • een verklaring dat de Bezoeker zweert dat de informatie vervat in zijn kennisgeving juist is en dat de Bezoeker of derde-rechthebbende eigenaar van het werk is, dan wel een exclusief recht toekomt om inbreukprocedures met betrekking tot het gebruik ervan te doen.

  Bezoeker dient deze melding te ondertekenen en te verzenden naar de Auteursrecht Agent van D Support via het account van Member op de Website, dan wel door (als niet-member) gebruik te maken van de contactgegevens van D Support.
 3. Indien Member een melding ontvangt van D Support met de strekking dat Content van Member is verwijderd, kan Member een tegenbericht sturen aan D Support. Members tegenbericht moet het volgende bevatten:
  • naam, adres, emailadres en fysieke of elektronische handtekening van Member;
  • het referentienummer van de melding (indien van toepassing);
  • de naam en beschrijving van het materiaal en de locatie op de Website voordat het materiaal werd verwijderd;
  • een verklaring dat het materiaal per vergissing is verwijderd;
  • instemming van de Member met de jurisdictie van de rechtbanken overeenkomstig de bepalingen in deze Voorwaarden;
  • toestemming van de Member om eventuele tegenvorderingen van de partij die het verzoek tot verwijdering ingediend heeft, in behandeling te nemen.

  Member dient er rekening mee te houden dat D Support geen actie kan ondernemen met betrekking tot de tegenvordering van Member, tenzij Members kennisgeving strikt voldoet aan de voorgaande vereisten. Member dient deze melding te ondertekenen en te verzenden naar de Auteursrecht Agent van D Support via het accountdashboard van Member, dan wel door (als niet-member) gebruik te maken van de contactgegevens van D Support.

Artikel 13. | Ideeën indienen
D Support en haar werknemers aanvaarden geen ongevraagde ideeën, met inbegrip van maar niet beperkt tot ideeën met betrekking tot processen, technologieën, productverbeteringen of productnamen. Bezoeker wordt verzocht geen ongevraagde ideeën, content, illustraties, suggesties of andere werken in welke vorm dan ook aan D Support of haar medewerkers te verstrekken, teneinde mogelijke misverstanden of geschillen te voorkomen omdat producten van D Support kunnen lijken op de door Bezoeker aan D Support verstrekte ideeën.

Artikel 14. | Aanvullende voorwaarden
 1. Op elk gebruik van Website en elk Lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.
 2. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze Voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 3. D Support en Bezoeker zijn van elkaar onafhankelijk. De rechtsverhouding tussen deze partijen behelst geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of werknemers-/werkgeversrelatie tussen de Bezoeker en D Support.
 4. Onverminderd dwingend wettelijk voorschrift, is in geval van een geschil tussen D Support en Member, de rechtbank te Amsterdam bevoegd tot kennisneming van het geschil of, ter keuze van D Support, een andere rechtbank die volgens de wet bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Bezoeker dient zich te realiseren dat alle kosten van procederen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, kunnen komen.
 5. D Support heeft het recht om deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van deze Voorwaarden treden voor Members met Gratis toegang, Members die niet langer over Credits beschikken alsook voor andere Bezoekers, onmiddellijk in werking na bekendmaking van de gewijzigde Voorwaarden. Voor Members met Premium toegang die over openstaande Credits beschikken, treden de wijzigingen slechts onmiddellijk na bekendmaking in werking indien de Member uitdrukkelijk instemt met de gewijzigde Voorwaarden, dan wel vanaf het moment dat alle Credits die voorafgaand aan de wijziging zijn aangeschaft, zijn verzilverd. In het laatste geval wordt de Member duidelijk gewezen op de toepassing van de gewijzigde Voorwaarden.
 6. Voor vragen of problemen in verband met het gebruik van de Website, kan Bezoeker contact opnemen met D Support. De contactgegevens van D Support zijn op de Website geopenbaard. Members dienen op de daartoe onder hun account op de Website aangewezen wijze contact op te nemen.

Versie: 31 oktober 2019


Privacyvoorwaarden

In de onderhavige privacyvoorwaarden wordt dezelfde terminologie gebruikt als in de gebruiksvoorwaarden, met dien verstande dat u als gebruiker van de Website niet als Member of Bezoeker wordt aangeduid, maar met ‘u’. Voorts wordt onder “Bedrijf” verstaan de exploitant van de Website, te weten: MediaExces Ltd, Belize (Certificate of Incorporation number 145234).

Deze privacyvoorwaarden worden uitgegeven door D Support, gevestigd te Zutphen (KvK nummer 70952345) voor de levering van Diensten via de Website, welke aldus door Bedrijf wordt geëxploiteerd. Lees deze privacyvoorwaarden zorgvuldig door zodat u weet hoe uw persoonsgegevens worden verkregen en verwerkt.

Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en deze privacyvoorwaarden, gebruik deze Website dan niet en registreer u dan niet voor de Diensten.

Artikel 1. | Inleiding

D support is toegewijd aan het beschermen van uw persoonsgegevens en het u informeren over hoe D Support uw persoonsgegevens verkrijgt en verwerkt. Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en alle andere daaraan gerelateerde software. D Support fungeert als de gegevensverwerker en ontvangt en verwerkt alle identificeerbare persoonsgegevens ("IPG") en niet-identificeerbare persoonsgegevens ("Non-IPG") van gebruikers van de Website. Deze privacyvoorwaarden moeten worden gelezen in combinatie met de gebruiksvoorwaarden. Als u contact met D Support wilt opnemen over deze privacyvoorwaarden, neem dan contact op.

Artikel 2. | Verzamelen persoonsgegevens

Website verzamelt IPG en Non-IPG van u. IPG betreft informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Non-IPG is informatie die moet worden gecombineerd met andere informatie om u persoonlijk te kunnen identificeren.

Welke IPG verzamelt D Support

U hoeft D Support geen informatie te verstrekken wanneer u de Website bezoekt. Echter, om volledig gebruik te kunnen maken van de Website, kan D Support IPG verzamelen, zoals uw naam, geboortedatum, emailadres, leeftijd, telefoonnummer en Content. D Support kan ook uw relevante betalings- of creditcardgegevens verzamelen als u van betaalde Diensten op de Website gebruik maakt. Houd er rekening mee dat alle betaalgegevens moeten worden opgeslagen en verwerkt door de betaalprovider van D Support. Als u een bedrijf bent, kan D Support relevante bedrijfsgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot uw bedrijfsnaam, bedrijfsidentiteit, vestigingsadres en betaalgegevens verzamelen en verwerken.

Welke Non-IPG verzamelt D Support

Wanneer u gebruik maakt van de Website, kan D Support Non-IPG van u verzamelen, zoals uw IP-adres, postcode, geslacht, browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, registratiegeschiedenis, interacties met de Website, gebruiksinformatie, locatie, verwijzende URL, browser, besturingssysteem, datagebruik, dataoverdracht en uw internet serviceprovider. D Support kan tevens informatie van u verzamelen met betrekking tot berichten die u plaatst op de openbare ruimtes van de Website, berichten die u naar D Support stuurt en correspondentie die D Support ontvangt van andere members of derden over uw activiteiten of berichten.

Artikel 3. | Gebruik van uw persoonsgegevens

D Support zal uw persoonsgegevens nooit verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming; echter stemt u ermee in dat D Support dan wel de aan D Support verbonden servicepartners uw persoonsgegevens op de volgende manieren kunnen gebruiken:

 • Om u de mogelijkheid te verschaffen om de Diensten te gebruiken op een veilige en efficiënte wijze. Allereerst worden uw persoonsgegevens dan ook gebruikt voor de uitvoering van het Lidmaatschap. Zonder de door u bij de registratie opgegeven persoonsgegevens kan het Lidmaatschap niet worden uitgevoerd, hetgeen tevens geldt voor betaalgegevens betreffende het Premium Lidmaatschap. Bij gegevensverwerking ter uitvoering van het Lidmaatschap gaat het onder meer om het opstellen en openbaren van een memberprofiel (ten behoeve van andere members), het delen van persoonsgegevens met het Bedrijf, het doorsturen en bewaren van chatberichten tussen u en andere members, het faciliteren van de overige functionaliteiten van de Website en andere aspecten die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van het Lidmaatschap, zoals voor het bieden van klantenservice. Voor betalingen die verband houden met het Premium Lidmaatschap, wordt om de in dat kader relevante gegevens verzocht en worden deze dienovereenkomstig verwerkt;

 • Om uw ervaringen bij gebruik van de Website te verbeteren;

 • Het ontvangen van (email)berichten die nodig zijn om de overeengekomen Diensten uit te voeren. Voorts kunt u berichten ontvangen aangaande informatie omtrent de Diensten van D Support die in overwegende mate gerelateerd zijn aan de Diensten in verband met het Lidmaatschap. Ten aanzien van de ontvangst van speciaal geselecteerde aanbiedingen van D Support of derden, anders dan berichten zoals bedoeld in de vorige twee volzinnen, is uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming vereist. U kunt zich voor andere berichten dan die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het Lidmaatschap uitschrijven op de daartoe in die berichten aangewezen wijze;

 • Om de prestaties van de Diensten te meten;

 • Om fraude en misbruik te voorkomen, en voor de opsporing, preventie en het oplossen van eventuele geschillen met betrekking tot deze privacyvoorwaarden of gebruiksvoorwaarden van D Support;

 • Om uw persoonsgegevens te delen met partners van D Support of door D Support anderszins ingeschakelde derden om diensten aan D Support te verlenen, met inachtneming van de verplichtingen in overeenstemming met deze privacyvoorwaarden en op voorwaarde dat deze partners c.q. derden uw persoonsgegevens slechts gebruiken om namens D Support te handelen en volgens instructies van D Support.

Artikel 4. | Uw gegevens openen, bewerken en verwijderen

U bent in staat om uw persoonsgegevens die onder uw account zijn opgeslagen te benaderen. U kunt deze persoonsgegevens bewerken. Als u vragen hebt of uw door D Support verzamelde IPG wilt bekijken of wijzigen, kunt u contact met D Support opnemen. U hebt de volgende rechten op alle middels de Website door u verstrekte IPG. U kunt:

 • de door u verstrekte IPG bekijken;
 • verzoeken om een correctie van eventuele fouten of wijzigingen van verouderde of gewijzigde IPG;
 • verzoeken om uw IPG niet te gebruiken om contact met u op te nemen;
 • verzoeken om uw IPG te verwijderen uit de administratie van D Support.

Bovendien kunt u, indien en voor zover u wilt dat D Support uw IPG uit haar databases verwijdert, contact met D Support opnemen. Tijdens uw gebruik van de Website, alsook nadat u uw account hebt verwijderd, dient u er rekening mee te houden dat D Support mogelijk ontoegankelijke kopieën van uw IPG en Non-IPG bewaart, inclusief eventuele communicatie die u via de Website hebt verstuurd voor interne en juridische doeleinden die onderworpen zijn aan het beleid van D Support inzake gegevensbewaring.

Voorts heeft u het recht om D Support te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Artikel 5. | Cookies en tracking

De Website kan cookies en andere tracking gebruiken. Zie de cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies en tracking op de Website.

Artikel 6. | Serviceproviders

Website integreert en gebruikt een aantal diensten afkomstig van derden. D Support kan sommige persoonsgegevens met deze serviceproviders delen om hen in staat te stellen hun diensten aan D Support te leveren, inclusief het verzamelen en beheren van uw IPG en Non-IPG, het analyseren van data, het verlenen van marketingdiensten, het uitvoeren van onderhoud aan de Website en het verlenen van klantenservice. D Support zal een verwerkersovereenkomst met elke serviceprovider sluiten voordat diensten van derden worden geïmplementeerd op de Website teneinde ervoor zorg te kunnen dragen dat uw IPG veilig worden gebruikt, opgeslagen en overgebracht in overeenstemming met de Europese privacywetgeving.

Artikel 7. | Toegang tot uw gegevens voor derden

D Support gebruikt derden om haar te helpen (zoals hierboven vermeld), inclusief partners, hostingpartijen en anderen om u toegang tot de Website en de Diensten te kunnen geven. D Support kan haar bevoegdheid om persoonsgegevens te verzamelen, te benaderen, te gebruiken en te verspreiden, uitbesteden aan derden. Daarom is het nodig dat u de derde partijen toestemming verleent om uw persoonsgegevens te gebruiken in dezelfde mate als waarin u D Support toestemming verleent, e.e.a. zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden. U stemt er hierbij dan ook mee in dat de in deze privacyvoorwaarden besloten toestemming ook geldt voor de bedoelde derden.

Artikel 8. | Overige grondslagen van verwerking persoonsgegevens

Voorts kan D Support, onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking, persoonsgegevens van u verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover de verwerking is noodzakelijk is om de vitale belangen van enig persoon te beschermen, alsook voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van D Support of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Artikel 9. | Links

D Support of andere gebruikers van de Website kunnen links naar websites van derden op de Website plaatsen, welke links informatie kunnen bevatten waarover D Support geen controle heeft. Bij het benaderen van een derde-partij-site via de Website, erkent u dat u zich ervan bewust bent dat deze websites van derden niet worden gescreend op privacy of veiligheidskwesties door D Support. D Support aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden, zoals door adverteerders op de Website of op websites van derden verzamelde of gebruikte persoonsgegevens. U dient hun (privacy)voorwaarden te raadplegen voor de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken. U vrijwaart D Support van alle aansprakelijkheid in verband met de inhoud van websites van derden.

Artikel 10. | Veiligheidsmaatregelen

D Support heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Indien persoons- en in het bijzonder betaalgegevens middels de Website door u worden verstrekt, wordt ter overdracht van deze gegevens gebruik gemaakt van Secure Socket Layer (SSL). Deze software versleutelt alle voor de overdracht relevante gegevens, zoals creditcardnummer, bankrekening, naam en adres. D Support kan geen absolute waarborgen bieden omtrent uw privacy. Om deze reden wordt aangeraden antivirussoftware en firewalls te gebruiken en andere passende voorzorgsmaatregelen te treffen om uzelf te beschermen tegen privacybedreigingen.

Artikel 11. | Leeftijd

D Support verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen. Als u minderjarig bent en de Website gebruikt, dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken en geen persoonsgegevens aan D Support te verstrekken. Indien u veronderstelt dat D Support per ongeluk persoonsgegevens van minderjarigen heeft verzameld, neemt u dan contact op met D Support.

Artikel 12. | Internationale gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en worden bewaard op computers buiten uw land waar de privacyregels niet zo streng zijn als in uw land. Uw toestemming krachtens deze privacyvoorwaarden, gevolgd door het door u verstrekken van persoonsgegevens, impliceert dat u akkoord bent met die overdracht. De aan D Support verstrekte IPG en Non-IPG worden verzameld, verwerkt, opgeslagen, bekend gemaakt en verwijderd overeenkomstig de toepasselijke EU-wetgeving, alsook deze privacyvoorwaarden. Als u geen EU-ingezetene bent, erkent u en stemt u ermee in dat D Support uw persoonsgegevens kan verzamelen en gebruiken en aan andere entiteiten buiten uw land kan verstrekken. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die zich buiten uw land bevinden.

Artikel 13. | Fusie, faillissement, overname, etc.

In het geval dat D Support is betrokken bij een faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, mogen uw persoonsgegevens worden overgedragen als onderdeel van die transactie. Houdt u er rekening mee dat zodra uw persoonsgegevens zijn overgedragen, uw privacyrechten kunnen veranderen.

Artikel 14. | Wijzigingen

D Support past deze privacyvoorwaarden mogelijk van tijd tot tijd aan. Als D Support wijzigingen in deze privacyvoorwaarden doorvoert, zal zij u daarvan voorafgaand middels de Website in kennis stellen, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is. D Support raadt u dan ook aan om deze privacyvoorwaarden op eigen initiatief tussentijds te raadplegen zodat u steeds volledig op de hoogte bent van de verwerking van persoonsgegevens door of namens D Support en het beschermen van uw eigen privacy. Als u gebruik maakt van deze Website na een wijziging van deze privacyvoorwaarden, wordt geacht dat u akkoord bent met de gewijzigde privacyvoorwaarden.

Contact

Indien u vragen heeft over deze privacyvoorwaarden, wordt u verzocht contact met D Support op te nemen.

Datum laatste versie: 31 oktober 2019

My-Affair is een chatdienst, gericht op het uitwisselen van chatberichten. Op My-Affair worden zowel echte profielen als fictieve profielen (zogenaamde ChatPals) aangeboden. In tegenstelling tot de echte profielen kunnen met fictieve profielen geen fysieke afspraken worden gemaakt. Onze garanties: geen verplichtingen, geen abonnement en geen spam! Alleen betaling bij gebruik: vanaf € 2,50 per chatbericht.